Všeobecné obchodní podmínky

1.     Úvodní ustanovení

Zakoupením produktů a služeb potvrzuje Kupující i Prodávající svůj závazek řídit se těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

2.     Základní pojmy

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah vznikající poskytováním služeb výživového poradenství a pohybových aktivit, kurzů Nordic Walking a kondičné chůze, které poskytuje poradce a instruktor Nordic Walking Bc. Erika Dykastová. 

Prodávajícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí Bc. Erika Dykastová, se sídlem Škroupova 599, 537 01 Chrudim, Česká republika, IČO: 64785921, zapsaná v živnostenském rejstříku pod sp. značkou CR 041348/2020 na Obecním živnostenském úřadě v Chrudimi.  Email: nanwi@nanwi.cz, tel.: +420 602 142 746. Bc. Erika Dykastová prodává zboží osobně nebo je nabízí na své webové stránce www.nanwi.cz.

Kupujícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník – fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční objednávku služeb a produktů elektronicky na webových stránkách www.nanwi.cz prostřednictvím objednávkového formuláře, telefonicky, osobně, emailem na email nanwi@nanwi.cz, či prostřednictvím facebookové sociální sítě. 

3.     Předmět nákupu

Výživové poradenství: předmětem služby je poradenství z oblasti výživy, zdravého životního stylu a pohybových aktivit. Výstupem je rada, výsledky měření, výsledky tělesné analýzy, vytvoření individuálního osobního plánu včetně jídelníčku. Rozsah služeb výživového poradenství je definován typem objednané služby. 

Kurz Nordic Walking: předmětem služby je kurz Nordic Walking - severské chůze v rozsahu definovaném objednávkou.

Produkty: produktem se rozumí zboží v e-shopu nebo zboží zakoupené osobně od Prodávajícího.

4.     Objednávka a nákup

Kupující zadává objednávku:

- elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce

- telefonicky na čísle Bc. Erika Dykastová: 602 142 746

- emailen na nanwi@nanwi.cz

- osobně

Zadáním objednávky Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i se zpracováním osobních údajů. Kupující se zavazuje v objednávce zadat pravdivé a úplné informace.

Všechny přijaté objednávky se považují za návrh na uzavření smlouvy o koupi produktů a služeb a nepovažují se za závazné. K akceptování návrhu na uzavření smlouvy ze strany Prodávajícího dojde v den úhrady celé výše kupní ceny Kupujícím a elektronickým potvrzením přijetí ze strany Prodávajícího.

Po zadání objednávky přijde klientovi zálohová faktura pro realizaci platby za produkt nebo službu. Po uhrazení bude kupujícímu zaslána faktura.

V případě úhrady produktů (zboží) nebo služby osobně, je Kupujícímu vystaven příjmový doklad.

5.     Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká úhradou kupní ceny produktu nebo služby.

Prodávající není povinen přijmout objednávku Kupujícího pokud:

- Prodávající má pochybnosti, zda má Kupující opravdový zájem o využívání služeb

- Prodávající má pochybnosti, zda Kupující rozumí, co je předmětem služby

- Kupující v minulosti neplnil své povinnosti při poskytování služeb nebo nákupu produktů (neuhradil kupní cenu),

- Kupující v minulosti urážel či jinak hanil poradce (osobně, veřejně, prostřednictvím médií, sociálních sítí),

- Kupující má požadavky na služby nad rámec poskytované Prodávajícím

V případě, že je Kupující nezletilý, je Prodávající oprávněn požadovat písemný souhlas zákonného zástupce Kupujícího s poskytováním služeb a prodejem produktů.

Kupující si je vědom, že služby poradenství z hlediska výživy nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zdravotní stav Kupujícího vyžaduje zvláštní výživový režim, je povinen se poradit o čerpání služeb se svým ošetřujícím lékařem a je povinen o těchto skutečnostech informovat Prodávajícího. Pokud existují nějaké zdravotní problémy, musí je nejdříve probrat s lékařem a Prodávajícím, zda je vůbec způsobilý/á řádně čerpat služby. Na základě zdravotního stavu klienta a vyjádření ošetřujícího lékaře Prodávající rozhodne, zda je v jeho možnostech a odborných znaloste ch Kupujícímu poskytnout své služby. Pokud je zdravotní stav mimo možnosti poskytnutí služby Prodávajícím, může tento odmítnout uzavření smlouvy. Pokud Kupující zatají poradci informace o svém zdravotním stavu, má Prodávající právo smluvní vztah ukončit a nenese odpovědnost za nepříznivé následky, které mohou vyplynout z nerespektování tohoto doporučení.

6.     Průběh poskytování služeb

Prodávajíci je povinen poskytovat Kupujícímu odborné služby na základě svých vědomostí, znalostí a schopností. 

I přesto, že Prodávající poskytne služby v souladu s aktuálními vědeckými poznatky, jeho vzděláním a nejlepším vědomím, není možné zaručit, že bude přesně dosaženo požadovaného výsledku. Úspěch či neúspěch při dosahování výsledků závisí na mnoha faktorech, které nejsou a ani nemohou být pod plnou kontrolou Prodávajícího (zdravotní stav, ochota Kupujícího dodržovat doporučení Prodávajícího, nedodržování doporučení Prodávajícího, vliv prostředí, dosavadní životní styl Kupujícího, pravdivost poskytovaných informací ze strany Kupujícího...). Dodržováním veškerých doporučení a rad Prodávajícího se významně zvyšuje pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.

Kupující se zavazuje v maximální možné míře spolupracovat s Prodávajícím především na úrovni pravdivého poskytování informací o svém stravování, zdravotním stavu, pohybové aktivitě, spánku, pracovním režimu, užívaných lécích. V opačném případě poskytované služby nemohou přinést očekávaný výsledek.

Zakazuje se kopírování, šíření a zpřístupňování třetím osobám nebo jakkoliv komerčně využívat materiály, které Kupující obdrží od Prodávajícího.  Na materiály a dokumenty se vztahuje autorské právo. 

7.     Dodání služby a produktů

Dodání produktů (zboží) je na základě objednávky v e-shopu (osobně, přepravní společností).

Dodání služeb výživového poradenství a pohybových aktivit je formou osobních konzultací na poradně (adresa: Sukova třída 1556, Pardubice Zelené Předměstí, 530 02)  nebo online formou (v případě domluvy mezi Prodávajícím a Kupujícím). 

Dodání kurzů Nordic Walking je v místě konání kurzu. Místo konání kurzu je upřesněno před konáním kurzu.

Výživový plán je vytvořen na míru Kupujícímu. Při tvorbě výživového plánu Prodávající vždy zohledňuje individuální faktory, a proto není možné, aby měl podobné nebo stejné účinky na jinou osobu.

8.     Cena služeb

Za poskytování prodktů a služeb je Kupující povinen uhradit cenu stanovenou na webových stránkách www.nanwi.cz. Není-li dohodnuto jinak, je Kupujíci povinen uhradit celou částku ještě před započetím čerpání služby. 

9.      Způsob platby

Způsob platby za služby a produkty (zboží) je bankovní převod na účet Bc. Erika Dykastová, číslo účtu 123-2427920227/0100, bude uvedeno na faktuře.

Další způsob  platby je na dobírku. 

Po domluvě je možné služby a produkty (zboží) uhradit v hotovosti. 

10.      Záruční doba

Produkty (zboží):

Kupující obdrží doklad o koupi, který obsahuje všechny zákonem požadované údaje a slouží k případné reklamaci.

Záruční doba produktů (zboží) se řídí aktuální legislativou. U holí Fizan je 2 roky a začíná běžet dnem převzetí zboží. U dalších produktů jsou záruční doby uvedeny na webové stránce.

11.      Odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, tj. ode dne potvrzení přijetí objednávky Prodávajícím. Odstoupení od smlovy je buď písemné na adresu Bc. Erika Dykastová, Škroupova 599, 537 01, Chrudim nebo prostřednictvím emailu nanwi@nanwi.cz.

12.      Reklamační řád

Služby:

Kupující má právo uplatňovat výhrady, stížnosti a reklamace v souvislosti s poskytováním služeb (dále jen "Reklamace") vůči Prodávajícímu, který služby poskytuje. Reklamace se mohou týkat obsahu služeb, postupu Prodávajícího a způsobu poskytování služeb. Reklamace je buď písemná na adresu Bc. Erika Dykastová, Škroupova 599, 537 01, Chrudim nebo prostřednictvím emailu nanwi@nanwi.cz

Při vadném poskytnutí služby, tj. jejím rozporu se smlouvou, má Kupující právo požadovat opravu nebo doplnění služby nebo přiměřenou slevu ze sjednané ceny služby. Nelze-li vadu odstranit, má Kupující právo požadovat náhradní plnění nebo od smlouvy odstoupit.

Vadné poskytnutí služby je nutné reklamovat  a oznámit Prodávajícímu, bez zbytečného odkladu poté, kdy mu byla služba poskytnuta. Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci služby ve lhůtě 30 dnů od přijetí reklamace. 

Prodávající provede příslušná šetření, na jejichž základě vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou nebo neoprávněnou. Pokud Prodávající vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní nežádoucí stav a poskytne Kupujícímu náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně vadných služeb nebo sleva z poskytovaných služeb. Pokud Prodávající vyhodnotí reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu o tom objednatele informuje.

Prodávajíci těmito Všeobecními obchodními podmínkami sděluje Kupujícímu, že na služby s předem domluveným přesným termínem a uhrazenou kupní cenou, se nevztahuje možnost odstoupení od smlouvy v případech, kdy Kupující

- v určeném termínu službu z vlastní viny neodebral

- se včas neomluvil nejméně dva pracovní dny před plánovaným termínem služby

Prodávající upozorňuje, že předmětem smlouvy o dodávce služeb není dodání spotřebního zboží, ale poskytování poradenských služeb a kurzů, které nelze vzhledem ke své povaze poté, co jsou poskytnuty, vrátit. Prodávající při poskytování služeb postupuje maximálně profesionálně a s maximální odpovědností. Pokud Kupující není se službami spokojen, může se rozhodnout služby dále od Prodávajícího nevyužívat.

Produkty (zboží):

Kupující může uplatnit své právo na reklamaci zboží v záruční době. Kupující si uplatňuje právo z odpovědnosti za vady.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Postup reklamace:

Prosíme o oznámení vady co nejdříve zasláním e-mailu na nanwi@nanwi.cz nebo telefonicky na čísle +420 602 142 746. Prosíme uvést tyto údaje:

- název zboží

- datum převzetí zboží a důvod reklamace – popis závady

- kontakt na Vás (jméno, adresa, telefon, e-mail)

- jaký způsob vyřízení reklamace požadujete (v případě, že Vám zákonná úprava dává na výběr)

- číslo faktury (doklad o koupi) 

  •  

Po domluvě zašlete reklamované zboží na adresu Bc. Erika Dykastová, Škroupova 599, 537 01 Chrudim. Prosíme přiložit kopii dokladu o koupi (fakturu)

Druhá možnost je osobní doručení na adresu, nebo předání osobně dle dohody.

Reklamované zboží nezasílejte dobírkou. Takovou zásilku nepřevezmeme a vrátíme ji na Vaši adresu.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným  použitím, běžným opotřebením, mechanickým poškozením, atd.

Pokud bude reklamace uznaná jako oprávněná, uhradíme vám přiměřené náklady spojené s dopravou reklamovaného zboží na adresu. 

Vyřizování reklamací se řídí příslušnými právními předpisy. Spotřebitel má následující práva:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může požadovat výměnu zboží nebo týká-li se vada jen součásti věci - výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může žádat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Při nedodržení této lhůty má spotřebitel právo na výměnu zboží za nové nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení, kde uvede způsob a datum vyřízení reklamace.

13.     Mimosoudní řešení sporů

Dle ust. § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má každý Kupující právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu s Prodávajícím vzniklého z kupní smlouvy (dále jen "spor").

Příslušným orgánem k řešení sporu je Česká obchodní inspekce (dále jen "ČOI"). Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, www.coi.cz nebo adr.coi.cz. 

Navrhovatel může podat návrh u ČOI nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

14.      Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje o Kupujícím získané v rámci objednávky a dodávky produktů a služeb jsou uloženy v zabezpečené databázi a Prodávající je neposkytne třetím stranám. Kupující může kdykoli požádat Prodávajícího, aby byly osobní a/nebo firemní údaje Kupujícího z databáze Prodávajícího vymazány. Prodávající mu neprodleně vyhoví.

Prohlášení Prodávajícího: Bc. Erika Dykastová se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat Kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje nejsou poskytovány třetím stranám. Údaje, které Kupující zadává při objednávce, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Kupujícím.

Prodávající se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů a GDPR - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU).

Osobní údaje pro Vás začnu zpracovávat od okamžiku, kdy mi poskytnete své osobní údaje potřebné k uskutečnění obchodní transakce.

Osobní údaje budu zpracovávat manuálně i automatizovaně.

Osobní údaje budu zpracovávat v elektronické podobě.

Slibuji Vám, že budu osobní údaje zpracovávat s odbornou péčí.

Osobní údaje, které mohu z Vašeho pověření zpracovávat, jsou ty údaje, které mi poskytnete v rámci uzavření obchodu, doporučení a obchodní spolupráce.

15.      Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky naleznete na našich webových stránkách www.nanwi.cz.

V okamžiku uzavření kupní smlouvy se na právní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím aplikují tyto obchodní podmínky.  

V ostatním se vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, resp. obchodního zákoníku v platném znění.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnost ode dne 1. září 2020.